1. SEO
2. Data analysis
3. Copywriting
4. Behavioral analysis
5. Automation